Globalizacja Praca licencjacka

Strona Główna
Patrzysz na wypowiedzi wyszukane dla słów: Globalizacja Praca licencjacka
 
Temat: Wiktor Pielewin
"Generation P" Pielewin Wiktor

generacja pepsi, pokolenie hamburgera, gigantycznej manipulacji reklamy nad człowiekiem.. Społeczeństwo konsumpcyjne, masowa kultura kiczu. I to wszystko w nie zatrzymującej się machinie nieuchronnej globalizacji..

Jak na razie zapoznałam się jedynie z fragmentem przemówienia Che Gueavary, przeczytałam kilka recenzji, i już wiem że na tym się nie skończy.
Znalazłam już sponsora na książkę rosyjskiego pisarza Wiktora Pielewina i czekam z niecierpliwością, aż będę miała w ręku mięciutką okładką z kapslem na okładce:> Do tego śmiem mniemać, że książka przyda mi sie w pisaniu pracy licencjackiej!
O książce wiem, dzięki doktorowi z mojej uczelni.

Czy ktoś czytał??? Ktoś jest coś w stanie powiedzieć?? pozdrawiam:)Temat: Makroekonomia- materiały
Podaję godziny zajęć na 17 stycznia (Makro, studia licencjackie):

gr I - godz. 13.00 - 13.45, s. 73

gr. II - godz. 16.00 - 17.30, s. 73

gr. I - godz. 17.30 - 18.15, s. 73

Na tych zajęciach oddajecie mi prace zaliczeniowe. Postaram się też, by na zajęciach była okazja do zdobycia punktów za aktywność - dyskusja będzie dotyczyć handlu międzynarodowego i globalizacji, czyli zagadnień przerabianych na ostatnich zajęciach.

Pozdrawiam w Nowym Roku!

Do zobaczenia

Temat: Seminaria dyplomowe!
UWAGA !!!

Studenci III roku studiów licencjackich

ZAPISY NA SEMINARIA DYPLOMOWE W DZIEKANACIE SSA POK. 17

Osoby prowadzące i proponowana tematyka:

dr Natalia Buchowska, pok. 206
Katedra Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych
[spotkanie organizacyjne 05.10.2006r. o godz. 13:00 w pok. 206 Coll. Iuridicum]

1. Źródła prawa międzynarodowego.
2. Podmioty oraz podmiotowość w prawie międzynarodowym.
3. Odpowiedzialność międzynarodowa państw.
4. Organizacje międzynarodowe.
5. Ludność.
6. Prawa człowieka.
7. Terytorium.
8. Pokojowe regulowanie sporów międzynarodowych.

dr Aleksander Kosicki, pok. 206
Katedra Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych
[spotkanie organizacyjne 09.10.2006r. o godz. 17:30 pok 206, Coll. Iuridicum]

1. Prawo międzynarodowe publiczne.
2. Prawo wspólnotowe.
3. Integracja europejska.
4. Globalizacja.
5. Stosunki międzynarodowe państw.
6. Organizacje międzynarodowe.
7. Historia stosunków międzynarodowych.

prof. zw. dr hab. Hubert Kołecki, pok. 013/014
Katedra Kryminalistyki

1. Kryminalistyczna problematyka współczesnej zorganizowanej przestępczości gospodarczej (rodzaje przestępstw, sposoby popełniania, przeciwdziałanie).
2. Kryminalistyczna problematyka fałszerstw i weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych (zapobieganie fałszerstwom, sposoby fałszowania, wykrywanie, sprawdzanie autentyczności).
3. Nierozwiązane problemy i słabe punkty współczesnej kryminalistyki (kryminalistyka dla obrońców).
4. Kryminalistyczna problematyka korupcji w życiu publicznym.
5. Procesowo – kryminalistyczna problematyka ekspertyzy techniczno – kryminalistycznej (zlecenie, przeprowadzenie, ocena).
6. Klasyczna problematyka kryminalistyczna.

prof. zw. dr hab. Andrzej Gomułowicz, pok 304
Katedra Prawa Finansowego

1. Finanse i prawo finansowe.

prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, pok. 105
Katedra Historii Ustroju Państwa

1. Historia Administracji.

dr Jerzy Witold Ochmański, pok. 109
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych

1. Współczesne doktryny polityczne i prawne.
2. Zagadnienia prawa medycznego i farmaceutycznego.

dr Daniel Lach, pok 316
Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

1. Prawo pracy.
2. Prawo służby publicznej.
3. Prawo socjalne.
4. Nietypowe formy zatrudnienia.Temat: PYTANIA do egzaminu licencjackiego
SZANOWNI PAŃSTWO, KOLEDZY, KOLEŻANKI I WSZYSCY INNI!!!
Właśnie otrzymałam wiadomość ze sprawdzonego źródła (czyli Witka, który się dowiedział w dziekanacie), że poniższe zagadnienia nas NIE OBOWIĄZUJĄ.
Na egzaminie licencjackim będą tylko 2 pytania- jedno dot. pracy a drugie lektur! Bliższe informacje na ten temat będą na mailu!

KG

Padła propozycja zorganizowania się i opracowania zagadnień:

1.Podstawowe paradygmaty współczesnej socjologii.
2.XX-wieczna socjologia polska - tradycje, przedstawiciele, dokonania.
3.Teoria ugruntowana jako metodologiczna i teoretyczna propozycja w socjologii.
4.Grupy i zbiorowości społeczne. Pojęcie społeczeństwa.
5.Koncepcje więzi społecznej w socjologii. Przemiany więzi we współczesnych społeczeństwach.
6.Interakcje, działania społeczne, stosunki społeczne i procesy grupowe.
7.Instytucjonalizacja życia współczesnych społeczeństw.
8.Koncepcje osobowości i tożsamości w socjologii.
9.Proces socjalizacji a międzypokoleniowa transmisja kultury.
10.Pojęcie kultury. Tradycje badań nad kulturą w socjologii.
11.Podstawowe orientacje teoretyczne, metodologiczne i etyczne w antropologii kulturowej.
12.Mikrosocjologia jako subdyscyplina socjologiczna. Podstawowe teorie i kierunki badań.
13.Konformizm i dewiacja jako przedmiot badań socjologicznych.
14.Społeczność lokalna i lokalizm w globalizującym się świecie.
15.Społeczeństwo przemysłowe i postprzemysłowe w świetle współczesnych teorii i badań.
16.Socjologiczne koncepcje legitymizacji.
17.Socjologiczne teorie dystrybucji władzy w społeczeństwie (teorie demokracji, teorie elit władzy, teorie grup interesów).
18.Klasyczne i współczesne teorie uwarstwienia. Ruchliwość społeczna. Klasy i zróżnicowanie społeczne w społeczeństwach ponowoczesnych.
19.Zmiana społeczna: ruchy społeczne i rewolucje jako czynnik dynamiki społecznej.
20.Globalizacja, globalizm i ich konsekwencje.
21.Kultura masowa w społeczeństwie współczesnym - media.
22.Pojęcie narodu, czynniki procesu narodotwórczego.
23.Organizacje formalne - biurokracja, patologie organizacyjne i zmiana społeczna.
24.Koncepcje ładów społecznych.
25.Podstawowe orientacje etyczne.

Bierzemy się za to ? ;Temat: Filozofia w Bydgoszczy ??
Czy najakiejś uczelni w Bydgoszczy jest filozofia Nigdzie nie mogę znaleźć :/

Ze strony: http://www.ukw.edu.pl/studia/info.php?id=43

Nowe kierunki studiów - rekrutacja 2007/2008
[27 listopada 2006]

Filozofia, ochrona środowiska oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna to tylko niektóre z nowych kierunków, które już wkrótce będzie można studiować na naszym uniwersytecie. Warto wziąć je pod uwagę, planując przyszłe studia.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna dadzą studentom niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebną tak do uprawiania zawodu dziennikarskiego w radio, prasie i TV, jak i pracy w zakresie komunikacji społecznej – reklamie, public relations, promocji. Jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki.

Znane powiedzenie głosi, iż filozofia jest matką nauk. Studiujący ten przedmiot zdobędzie wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, etyki, zdobędzie szereg umiejętności związanych z formułowaniem i uzasadnianiem własnych poglądów. Studia filozoficzne dadzą możliwość dalszego kształcenia lub pracy w szkolnictwie po zdobyciu uprawnień pedagogicznych.

Wymogiem naszych czasów jest dbanie o środowisko naturalne. Specjalistów w tej dziedzinie kształcą studia ochrony środowiska. Studiujący ten kierunek zdobędą umiejętności programowania, organizowania i kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Umożliwią one podjęcie pracy np. w administracji, przemyśle, rolnictwie, ale i w szkolnictwie, po zdobyciu uprawnień pedagogicznych.

Podobnie szeroki wachlarz możliwości podjęcia pracy umożliwi ukończenie kierunku: stosunki międzynarodowe. Studia te przygotowują do pracy w administracji, instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach i środkach masowego przekazu – wszędzie tam, gdzie w praktyce realizowana jest integracja regionalna i globalna.

Rozszerzeniu ulegnie kierunek fizyka. Po studiach licencjackich, prowadzonych już w naszej uczelni, teraz studenci będą mogli zdobyć magisterium. Absolwenci fizyki, podobnie jak innych kierunków ścisłych, mają najmniejsze problemy ze znalezieniem pracy po studiach. Studia te przygotowują do podjęcia pracy zarówno w instytucjach badawczych, jak i wielu dziedzinach przemysłu oraz szkolnictwie.

Niezbędną wiedzę humanistyczną oraz przygotowanie do pracy w nowoczesnych książnicach dają studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, wznawiane po kilkuletniej przerwie. Ukończenie tego kierunku pozwoli zdobyć przygotowanie do pracy w nowoczesnych, zinformatyzowanych ośrodkach informacji naukowej wszelkiego typu oraz przygotować się do dalszej pracy naukowej.

Ale ja potrzebuję coś - na co jest już w Bydgoszczy i ktoś mógłby z innego miasta przenieść się tutaj na drugi rok.Temat: chce skladac papiery na socjologie na UJ i mam pytanko

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Liczba semestrów: 6

Studenci studiów pierwszego stopnia zdobywają szeroką wiedzę akademicką dotyczącą zjawisk i procesów społecznych, nabywają umiejętności analizy i badania różnych aspektów życia społecznego oraz komunikowania wyników tych badań i analiz różnym adresatom. Studia obejmują: (a) grupę przedmiotów teoretycznych: wstęp do socjologii, historię socjologii, współczesne teorie socjologiczne, teorie zmiany społecznej, makrosocjologię, mikrosocjologię i antropologię społeczną; (b) grupę przedmiotów metodologicznych: metody empirycznych badań społecznych, zastosowanie komputerów w badaniach społecznych, metody jakościowe, metody ilościowe, statystyczną analizę danych, analizę danych zastanych, przygotowanie i realizację empirycznego projektu badawczego; (c) grupę ogólnych przedmiotów humanistycznych i społecznych: filozofię, logikę, ekonomię, psychologię społeczną; (d) grupę przedmiotów dotyczących ważnych aspektów współczesności: procesów ludnościowych, modernizacji, globalizacji, przemian współczesnego społeczeństwa polskiego. Oprócz tych przedmiotów studenci wybierają inne spośród wielu kursów oferowanych w Instytucie, w tym kursy w językach obcych. Ponadto, na pierwszym roku prowadzone są zajęcia z metodyki studiowania, na drugim i trzecim – lektorat z języka angielskiego lub innego obcego a na ostatnim – seminarium, podczas którego studenci przygotowują prace seminaryjne. Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem z zakresu podstawowych przedmiotów socjologicznych. Absolwent studiów licencjackich może podjąć pracę w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studenci studiów drugiego stopnia wybierają specjalność lub profil zaawansowanego kształcenia z zakresu jednej z subdyscyplin socjologii: antropologii społecznej i socjologii kultury, społeczno-kulturowej tożsamości płci (gender studies), socjologii gospodarki i badań rynku, socjologii masowego komunikowania, socjologii miasta, socjologii organizacji, socjologii władzy, polityki i sfery publicznej, socjologii prawa, socjologii problemów społecznych i pracy socjalnej, socjologii rodziny, socjologii wsi i stosunków agrarnych, socjologii wiedzy lub socjologii wychowania albo z zakresu problematyki teorii socjologicznych lub metodologii badań społecznych. W ramach wybranej specjalności lub profilu kształcenia uczęszczają na seminaria i inne zajęcia, przygotowując pracę magisterską. Ponadto, studenci poszerzają swoją wiedzę socjologiczną o inne niż wybrana subdyscypliny socjologii. Studenci studiów drugiego stopnia, zwłaszcza ci, którzy ukończyli inne niż socjologiczne studia pierwszego stopnia, mogą uzupełniać wiedzę socjologiczną uczęszczając na wykłady prowadzone na studiach pierwszego stopnia. Studia drugiego stopnia kończą się przedłożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim. Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych oraz analizy i interpretacji wyników tych badań oraz danych zastanych w oparciu o teoretyczny dorobek socjologii. Jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich rodzajach instytucji życia zbiorowego – w sektorze prywatnym, publicznym i w organizacjach pozarządowych. Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Powinno się Wam to troche przydac i troche rozjasnic, chociaz zanadto konkretne nie jest:)Temat: Kierunek Administracja
Kierunek Administracja
Studia dzienne i zaoczne

Administracja:
- studia licencjackie dzienne (3 - letnie w Zabrzu)
- studia zaoczne zawodowe (4-letnie w Zabrzu)

Sylwetka Absolwenta:
Absolwenci kierunku ADMINISTRACJA dysponować będą:
- teoretycznymi i praktycznymi umiejętnościami z zakresu nauk społecznych i prawnych oraz z zakresu zarządzania,
- wiedzą merytoryczną dotyczącą zagadnień prawnych samorządu i funkcjonowania administracji,
- wiedzą obejmującą poszczególne szczeble, rodzaje i zagadnienia administracji publicznej, w tym samorządowej,
- umiejętnościami: twórczego i kreatywnego myślenia oraz podejmowania decyzji, wykorzystywania najnowszych metod wspomagających proces decyzyjny, a w tym metod i technik informatycznych analizy zjawisk społecznych, prowadzenia analiz w zakresie zagadnień interdyscyplinarnych dotyczących najważniejszych problemów życia społecznego (rynek pracy, środowisko społeczne itp.), łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami dotyczącymi opracowywania różnych projektów.

Absolwenci kierunku Administracja mogą być zatrudnieni jako:
- pracownicy administracji publicznej i ogólnej,
- specjaliści w jednostkach organizacyjnych samorządów lokalnych i regionalnych,
- doradcy w zakresie dotyczącym projektowania rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów społecznych,
- specjaliści od zagadnień promocji i marketingu na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Programy studiów obejmują z jednej strony treści z obszaru nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych, które są tradycyjnie uniwersyteckie. Z drugiej strony, jako jednostka uczelni technicznej, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej kładzie szczególny nacisk na przedmioty techniczne w programach nauczania, w tym: problemy nowych technik wytwarzania, nowoczesne metody organizacji przedsiębiorstw przemysłowych oraz procesów produkcyjnych, informatyzację zarządzania, metody ilościowe w ocenie funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz zagadnienia interdyscyplinarne, oddziaływujące na tradycyjny obszar zadań inżynierskich, jak np. problemy globalizacji rynków, zarządzanie kadrami, wpływ konkurencji, itp.

Szczególnym obszarem działań dydaktycznych Wydziału są takie nowe obszary zadań, mieszczących się w problematyce zarządzania, jak zarządzanie jakością i zarządzanie przez jakość czy też komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich. Równocześnie, wykorzystując posiadany potencjał kadrowy oraz istniejącą i stale rozbudowywaną bazę labora­toryjną, Wydział wprowadza do programów nauczania bogaty wybór treści, związanych z te­chni­cznymi i pozatechnicznymi aspektami zarządzania środowiskiem. Te elementy programowe są dostosowane do realizowanych na Wydziale specjalności dydaktycznych i obejmują z jednej strony kwestie inżynierii środowiska pracy (np. badania pracy, zagrożenia pracy typu hałas lub wibracje, aspekty ochrony środowiska i aspekty ergonomiczne w zarządzaniu produkcją) dla specjalności “technicznych”, jak i np. problemy inżynierii środowiska dla specjalności, kształcącej kadry dla potrzeb administracji lokalnej (specjalność “Zarządzanie w Sektorze Publicznym”).

Źródło
Temat: OGŁOSZENIA

W sensie, ze p. Foltyńska powiedziała, ze jest szansa na B1?????

ja jestem u niej na kursie i nam powiedziała, ze nie ma szans na B1 ( i wydawala sie dosc pewna siebie), bo to zupelnie nie zalezy od niej, a wladze UW nie zmienia ustawy. Powiedziala jeszcze, ze zalezy jej zeby wsyztscy wykorzystali swoj 1 zeton teraz ( po 3 roku, a noz sie uda)a jak sie nie uda, to bez zadnych konsekwencji, egzamin po 4 roku.


Powiedziała, ale to nie leży w JEJ gestii, tylko w gestii prorektora Wojtaszczyka i Senatu UW. Potrzebna jest zmiana ustawy, do której podobno wcale tak daleko nie mamy

=====================================

Moi drodzy, w ten wtorek o 16:00 odbyło się posiedzenie Rady Instytutu Anglistyki.

Na początku pan Karol i prof. Skurowski dostali dyplomy z gratulacjami od pani rektor

Potem prof. Harris jako Dyrektor Instututu zakomunikowała kilka spraw, których nie będę tutaj wymieniać, bo dotyczyły one głównie dofinansowania badań naukowych poszczególnych pracowników akademickich. Ważne było IMO jedynie to, że zaistniała możliwość tworzenia przez nauczycieli akademickich tzw. interaktywnych platform e-learningowych, na których mogliby umieszczać swoje materiały/prace domowe dla studentów i utrzymywać z nimi kontakt. Nie wiem, czy to wystartuje, ale uważam że to dobry pomysł, problem polega na tym że nauczyciele najpierw sami muszą tego chcieć; )

Mieliśmy omawiać program studiów licencjackich, ale prof. Harris i inni stwierdzili, że jeszcze za wcześnie na wnioski i komentarze (z czym się osobiście zgadzam; )). Postanowiliśmy zrobić ankietę dotyczącą programu studiów wśród studentów I roku pod koniec semestru.

Powstała perspektywa otwarcia studiów podyplomowych w IA. Proponowane kierunki kształcenia to:

- nauczanie dwujęzyczne i nauczanie w języku angielskim
- język angielski dla potrzeb akademickich
- język angielski jako lingua franca w dobie globalizacji
- doskonalenie zawodowe nauczycieli
- komunikacja interkulturowa.

Studia podyplomowe mają być płatne.

Potem zajęliśmy się sprawą zasad korzystania z pokoi zakładowych, co również nie dotyczy studentów więc nie będę o tym wspominać

Ustaliliśmy, że wszystkie posiedzenia Rady Instytutu Anglistyki będą się odbywać na tydzień przed Radą Wydziału Neofilologii.

Zatwierdziliśmy też tematy prac magisterskich i nowe kursy (bodaj In The English Garden i coś z leksyką oraz syntaxem; )).

Na koniec rozmawialiśmy o rekrutacji: ustalono wstępnie, że na studia licencjackie będzie wymagany rozszerzony język angielski i jeden wybrany przedmiot z przygotowanej przez IA listy na poziomie rozszeronym lub podstawowym. Na studia zaoczne będzie egzamin wstępny przedmiotowy z zakresu przewidzianego programu studiów. Trzeba będzie wybrać 2 z 3 specjalizacji: 1) językoznawstwo, 2) literatura i kultura amerykańska, 3) literatura i kultura brytyjska. Postanowiliśmy rozszerzyć limit miejsc przy rekrutacji na studia magisterskie II stopnia w trybie wieczorowym o 50.

Prof. Górska zgłosiła też projekt utworzenia Zakładu Studiów Kognitywnych i Komunikacji Międzykulturowej w IA UW, o czym napiszę później

To wszystko (w skrócie), co działo się na Radzie.

Miłego dnia!Temat: SEMINARIUM LICENCJACKIE – studia dzienne (ZiM)
Dr Jerzy Rosiński

1. Psychologia reklamy
• Kreowanie wizerunku marki handlowej
• Reklama jako komunikacja perswazyjna
• Analiza komunikatów reklamowych i kampanii promocyjnych

2. Negocjacje
• Negocjacje handlowe (w sytuacji równowagi i dysproporcji pomiędzy stronami)
• Konflikty i strategie ich rozwiązywania

3. Wybrane aspekty psychologii organizacji
• Przywództwo sytuacyjne
• Budowanie efektywnych zespołów projektowych
• Psychologiczne aspekty kierowania zespołem
• Psychologiczne aspekty kierowania w sytuacji zmiany organizacyjnej

Dr Magdalena Stuss

 procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach
o planowanie w obszarze funkcji personalnej
o motywacja pracowników
o dobór i ocena
o rozwój na miarę XXI wieku
o nowoczesne narzędzia zwalniania pracowników
 modele zarządzania zasobami ludzkimi
 współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwami (np. outsourcing, assessment center, benchmarking)
 kształtowania i oceny efektywności kadry menedżerskiej we współczesnych organizacjach
 analizy czynników wpływających na sprawną pracę menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw,
 organizacje uczące się – organizacje wirtualne – organizacje inteligentne
 efektywności kadry menedżerskiej w organizacjach uczących się.
 innowacyjność przedsiębiorstw w ujęciu podmiotowym, procesowym i organizacyjnym
 zarządzanie wiedzą – wyzwaniem współczesnych gospodarek
 procesy zarządzania w firmach globalnych

Dr Aleksander Marcinkowski

Problematyka seminarium licencjackiego koncentrować się będzie roli studenta jako konsumenta różnego rodzaju dóbr i usług (w tym usług świadczonych przez Uniwersytet). Przedmiotem prac mogą być następujące kwestie:

a) jakość usług oferowanych studentom przez wyspecjalizowane agendy Uniwersytetu (biblioteki wydziałowe, instytutowe, Biblioteka Jagiellońska, pomiar zadowolenia ze studiowania itp. )

b) konsumpcja „kulturalna” w zbiorowości studentów (uczestnictwo w kulturze, jego intensywność i jakość, czytelnictwo prasy, typy korzystania z Internetu )

c) motywacje i formy uczestnictwa w studenckim ruchu naukowym, organizacjach studenckich

d) preferencje i wyobrażenia studentów o przyszłej pracy zawodowej; studenci na rynku pracy: doświadczenia związane z pracą w czasie studiów

e) studenci na rynku dóbr konsumpcyjnych (lojalność wobec marek, preferencje w zakresie zakupów dóbr konsumpcyjnych)

f) studenci wobec reklamy telewizyjnej, prasowej i internetowej; wpływ reklamy na decyzje konsumenckie studentów

Możliwe są również inne zagadnienia badawcze, wynikające z zainteresowań osób piszących pracę, mieszczące się w obszarze badań rynkowych, konfliktów interpersonalnych w środowisku pracy, uwarunkowaniami rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, uwarunkowaniami innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Dr Barbara Fryzeł

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: programy społeczne
przedsiębiorstw, wpływ globalizacji na społeczne aspekty zarządzania i
biznesu, społeczna odpowiedzialność a strategie firm; konsekwencje
społeczne procesowa globalizacyjnych, rola wielkich korporacji w
społeczeństwie

zarządzanie międzynarodowe: kultura organizacyjna w kontekście
zarządzania
międzynarodowego, ekspansja przedsiębiorstw i strategie rozwoju,
współpraca strategiczna przedsiębiorstw

Dr Rafał Wisła

I. Ekonomiczne aspekty integracji regionalnej w połączeniu z procesami globalnymi w gospodarce światowej:
[1] procesy integracji gospodarczej w Europie oraz na świecie (porozumienia gospodarcze i polityczne, międzynarodowe organizacje gospodarcze oraz inne formy współpracy - kierunki przemian, problem marginalizacji ekonomicznej, itp.),
[2] problemy rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle procesu integracji europejskiej,
[3] polityka spójności Wspólnoty Europejskiej (programy, fundusze pomocowe i inne formy wspólnotowego wsparcia),
[4] system instytucjonalny Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej (efektywność, aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania wszystkich instytucji WE oraz UE),

II. Finanse międzynarodowe:
[1] przemiany w międzynarodowych systemach finansowych oraz stosunkach walutowych (internacjonalizacja systemów finansowych, zarządzanie zadłużeniem międzynarodowym, międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe, instytucjonalne przemiany na rynku usług finansowych w UE),
[2] współczesne przemiany w obszarze światowych giełd papierów wartościowych i giełdy towarowych oraz ich rola w gospodarce światowej,
[3] liberalizacja obrotów kapitałowych a kryzysy finansowe oraz ich wpływ na tempo rozwoju gospodarki światowej,
[4] tendencje rozwoju sektora finansowego w Polsce i na świecie (problem regulacji i nadzoru nad sektorem finansowym, wpływ kapitału zagranicznego na rozwój rynkowego oraz publicznego systemu finansowego, tendencje rozwojowe rynku funduszy inwestycyjnych regulowanych i nieregulowanych, tendencje rozwojowe w sektorze bankowym),

III. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w otoczeniu rynków finansowych:
[1] finansowanie podmiotów sfery realnej (instrumenty, strategie inwestycyjne i finansowe, zarządzanie ryzykiem finansowym, planowanie finansowe, zarządzanie kapitałem obrotowym, problem optymalizacji struktury majątkowo-kapitałowej, polityka dywidend, transakcje zabezpieczające),
[2] wpływ otoczenia makroekonomicznego na rynek finansowy (wszelkie aspekty polityki gospodarczej państwa oraz zjawiska globalne wpływające na stan koniunktury w różnych segmentach krajowego i międzynarodowego rynku finansowego),
[3] teoria i praktyka innowacji finansowych (rynki finansowe jako środowisko inżynierii finansowej, problematyka wyceny instrumentów finansowych, teoria portfela inwestycyjnego),
[4] ekonomiczne i prawne aspekty emisji wszystkich rodzajów papierów wartościowych.

 
 
Podobne strony
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates